S T A T U T

MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZRYW” Opole

PREAMBUŁA

Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” w Opolu jest dobrowolnym, powszechnym, społecznym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo – wychowawczym zrzeszającym zawodników oraz inne osoby działające  dla dobra sportu polskiego i kultury fizycznej, o celach nie zarobkowych.

Rozwija zainteresowania sportowe, kulturę fizyczną i osobistą, postawę fair play, zachowania prozdrowotne wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Prowadzi profilaktykę chorób cywilizacyjnych i społecznych.

Klub prowadzi, pod kierunkiem trenerów kwalifikowane i profesjonalne szkolenie sportowe. Swoje zadania sportowo – zdrowotne  realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi, władzami  samorządowymi  i państwowymi.
ROZDZIAŁ I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” OPOLE, a w skrócie MKS „ZRYW” lub „ZRYW” Opole, zwany dalej KLUBEM.

§ 2

1.    Terenem działania KLUBU jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw.
2.    Członkami KLUBU mogą być zawodnicy z obszaru miasta Opola i całej Polski.
3.    Za zgodą Zarządu członkami Klubu mogą zostać obywatele innych Państw.

§ 3

Klub jest zarejestrowany jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym i  posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i niniejszym  Statutem Klubu.
1.    Klub może być  członkiem okręgowych, regionalnych związków sportowych oraz ogólnopolskich związków sportowych.
2.    Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
§ 5

1.    Klub może posiadać sekcje.
2.    Liczba działających w klubie sekcji jest nieograniczona.
3.    Decyzja w sprawie powołania nowej sekcji lub jej likwidacji należy do Zarządu Klubu.
§ 6

1.    Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw i znaków własnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2.     Klub używa pieczęci o treści:
a) pieczęć podłużna Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” OPOLE,
b) pieczęć okrągła – w otoku: Międzyszkolny Klub Sportowy w Opolu w środku – „ZRYW”.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania
§ 7

1.    Klub opiera swoją działalność głównie na pracy członków Klubu oraz aktywności społecznej zawodników i ich rodziców.
2.     Klub może zatrudniać pracowników.
3.  Klub może angażować do pomocy wolontariuszy przy swojej działalności statutowej, szczególnie tej prowadzonej w sferach pożytku publicznego.
4. Klub może zlecać część swoich zadań innym podmiotom.

§ 8

Celem Klubu jest:
1.    Szkolenie sportowe zawodniczek i zawodników.
2.    Organizowanie nauki pływania i doskonalenia techniki pływania, a także nauki i rozwijania innych dyscyplin sportowych.
3.    Planowanie, organizowanie i prowadzenie przez działaczy klubu, wolontariuszy, wykwalifikowanych trenerów i instruktorów,  życia sportowego dla mieszkańców miasta Opola i Opolszczyzny, a także dla innych adresatów imprez sportowych, szkoleń, obozów sportowych i wydarzeń organizowanych przez klub.
4.    Zapewnienie zawodnikom możliwości udziału w sporcie wyczynowym (objętym systemem współzawodnictwa dzieci i  młodzieży oraz seniorów).
5. Umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym udziału w sporcie nieklasyfikowanym.
6.    Kształtowanie wśród członków Klubu wysokich umiejętności sportowych.
7.    Organizowanie i integrowanie środowiska do działań na rzecz Klubu.
8.    Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – w tym, umożliwienie im udziału w rywalizacji sportowej.
9.    Realizowanie zadań określonych uchwałami władz Klubu.
10.    Udział w zawodach sportowych wszystkich szczebli.
11.    Umożliwienie doskonalenia umiejętności kadry trenerskiej.
12.    Promocja zdrowego stylu życia oraz  kultury fizycznej i osobistej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
13.    Kształtowanie postaw fair play w sporcie i w życiu wśród zawodniczek i zawodników.
14.    Wspieranie zawodniczek i zawodników w rozwoju sportowym.
15.    Promocja dobrego wizerunku Klubu, Miasta Opola i Opolszczyzny oraz sponsorów wg odrębnych uzgodnień.
16.    Współpraca z zapleczem trenerskim SMS-ów przejmującym wychowanie sportowe zawodników Klubu.
17.    Aktywność w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym Miasta Opola,  Opolszczyzny i Polski.
18.    Prowadzenie dialogu społecznego z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w szczególności w sferze zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowania zdrowego stylu życia sportu amatorskiego (nieklasyfikowanego) i z zakresu sportu wyczynowego (kwalifikowanego), aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
19.    Podtrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków oraz prowadzenie działań zmierzających do integracji z klubami sportowymi z Miast i Regionów partnerskich Opola i Opolszczyzny.
20. Prowadzenie działalności pożytku publicznego, tj. działalność społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności w zakresie:
1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)    wspierania rodziny;
3)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4)        ochrony i promocji zdrowia;
5)        działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6)        działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7)        działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8)        nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
9)        wypoczynku dzieci i młodzieży;
10)        kultury;
11)        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
12)        turystyki i krajoznawstwa;
13)        upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
14)        ratownictwa i ochrony ludności;
15)        działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16)        promocji i organizacji wolontariatu;
17)        promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
18)        działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19)        przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
20)        działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w niniejszym ustępie.
21)    Realizacja celu publicznego z zakresu sportu  (w wybranych dyscyplinach), który wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego  lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub ze środków otrzymanych z dotacji, darowizn i innego wsparcia, w szczególności na:
a)    realizację programów szkolenia sportowego,
b)    zakup sprzętu sportowego,
c)    pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
d)    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e)    sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

§ 9

Klub realizuje swoje zadania m.in. poprzez:
1.Organizowanie zajęć szkoleniowych w wybranych dyscyplinach sportu.
2.Propagowanie zdrowego stylu życia oraz  kultury fizycznej i osobistej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3.Tworzenie warunków rozwoju dla młodzieży utalentowanej sportowo i prowadzenie szkolenia wysokiego wyczynu dla zawodników niepełnoletnich i dorosłych.
4.Organizowanie imprez i zawodów sportowych i branie w nich udziału.
5.Organizowanie zgrupowań sportowych i akcji wypoczynkowo – szkoleniowych.
6.Współdziałanie z placówkami oświatowo – wychowawczymi, władzami oświatowymi, samorządami lokalnymi i sportowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami a także innymi podmiotami w dziedzinie rozwoju sportu szkolnego, wyczynowego i niekwalifikowanego.
7.Wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjno – propagandowych, promocyjnych.
8.Podejmowanie innych działań i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych.
9.Umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dochód z takiej działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Klubu  i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Zarządu. Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebna jest zgoda Walnego Zebrania Członków.
10.Podejmowanie uchwał i zarządzeń władz Klubu umożliwiających prawidłową realizację celów statutowych.
11.Umożliwienie doskonalenia umiejętności kadry trenerskiej.
12.Wspieranie zawodniczek i zawodników w rozwoju sportowym.
13.Realizację działań promocyjnych mających na celu tworzenie dobrego wizerunku Klubu, Miasta Opola i Opolszczyzny oraz sponsorów wg odrębnych uzgodnień.
15.Współpracę z zapleczem trenerskim SMS-ów w wychowaniu sportowym zawodników Klubu.
16.Aktywność w życiu sportowym i społecznym Miasta Opola i Opolszczyzny.
17.Prowadzenie dialogu społecznego z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i sportu wyczynowego.
18.Współpracę w rozwoju sportowym z klubami sportowymi z Miast i Regionów partnerskich Opola i Opolszczyzny poprzez wspólny udział w zawodach sportowych lub treningach.
19.Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych Klubu ze wszelkich możliwych źródeł finansowania, w tym środków publicznych i prywatnych.
20.Występowanie z wnioskami do samorządu lub sponsorów o wsparcie zawodniczek i zawodników oraz organizowanych zajęć treningowych, szkoleń, zawodów, imprez oraz organizacji zaplecza treningowego.
21. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności w zakresie określonym w § 8 ust. 20 Statutu:
22.Pozyskiwanie dla realizacji celów wolontariuszy, wykwalifikowanych trenerów i instruktorów.
23.    Realizację celu publicznego z zakresu sportu (w wybranych dyscyplinach), który wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego  lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub ze środków otrzymanych z dotacji, darowizn i innego wsparcia, w szczególności na:
a)    realizację programów szkolenia sportowego,
b)    zakup sprzętu sportowego,
c)    pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
d)    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e)    sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.

Członkowie Zwyczajni
§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia oraz osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, uznające statutowe cele  Klubu  – na podstawie pisemnej deklaracji złożonej do Zarządu Klubu oraz pozytywnie zaopiniowanej przez Zarząd Klubu.
2. Członkiem zwyczajnym mogą też być niepełnoletni uczniowie szkół – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji złożonej do Zarządu Klubu oraz pozytywnie zaopiniowanej przez Zarząd Klubu.
§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu,
b) brania udziału w głosowaniach oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
c) uczestnictwa w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych  i turystycznych organizowanych przez Klub lub w których Klub uczestniczy za zgodą Zarządu Klubu,
d) korzystania z urządzeń, obiektów i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
e) zgłaszania do władz Klubu wniosków  w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu.
f) poddawania ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwania postulatów i
wniosków wobec Władz Klubu.
g) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
2. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 b)  nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku do 16 lat.
§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2. przestrzegania postanowień statutowych oraz uchwał i zarządzeń władz Klubu,
3. godne reprezentowanie Klubu,
4. wspieranie organizacyjne Klubu,
5. dbanie o powierzony sprzęt,
6. członkowie – zawodnicy zobowiązani są do prawnego przestrzegania podpisanych kontraktów na mocy porozumienia stron: zainteresowany/ rodzic lub zawodnik, a  przedstawiciel klubu,
7. opłacanie składki członkowskiej w  wysokości określonej  przez Zarząd,
8. udział w Walnych Zebraniach Członków Klubu.
Nagrody i kary członków zwyczajnych oraz zawodników

§ 14

1. Wobec członków zwyczajnych oraz zawodników za wzorowe wykonywanie zadań, osiągane wyniki sportowe, za aktywność w rozwoju Klubu, mogą być stosowane  nagrody:
a)  pochwała, ustna lub pisemna,
b)  nagroda w postaci upominku,
c)  nagroda pieniężna,
2. Wobec członków zwyczajnych za naruszenie statutu stosuje się:
a)  upomnienie ustne lub pisemne,
b)  naganę,
c)  zawieszenie w prawach członka,
d)  pozbawienie członkostwa,
3. Kary udziela Zarząd w drodze uchwały na wniosek każdego członka Klubu. Wniosek musi być pisemnie uzasadniony przez wnioskodawcę.
4. Od uchwały o ukaraniu członkowie zwyczajni mają prawo odwołania w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania uchwały – do Walnego Zebrania Członków Klubu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Klubu.
5. Odwołanie rozpatruje na swoim najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie Członków Klubu,  którego decyzja jest ostateczna.

Członkowie Wspierający
§ 15

1.Członkiem wspierającym mogą  być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne,  które uznają, popierają  i wspomagają  organizacyjnie,  finansowo lub materialnie realizację celów i zadań określonych w Statucie.
2.Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną działa poprzez swój organ zarządzający lub swojego przedstawiciela.
§ 16

Godność członka wspierającego Klubu nadaje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji – zgłoszenia samego zainteresowanego bądź na wniosek członka/członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo członka zwyczajnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.
§ 17

1. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym,
b) zgłaszania wniosków, postulatów i propozycji wobec władz Klubu,
c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,
2. Do obowiązków członków wspierających należy;
a) terminowe udzielanie zadeklarowanej pomocy,
b) udział w realizacji celów statutowych,
c) przestrzeganie Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Klubu.
Członkowie Honorowi
§ 18

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne  zasługi dla rozwoju Klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów na wniosek członka/członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo członka zwyczajnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej
3.Nie można łączyć ze sobą członkostwa honorowego i zwyczajnego.
4.Członkowie honorowi mają prawo brania udziału w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym.
5. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Klubu.
Ustanie członkostwa

§ 19

1.Członkostwo ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
b) śmierci członka,
c) wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu,
d) rozwiązania Klubu.
2. Wykluczenie z Klubu może nastąpić w przypadku:
a) naruszenia postanowień statutu oraz  uchwał i zarządzeń władz Klubu,
b) działania na szkodę Klubu,
c) nieopłacenia składek członkowskich przez 3 miesiące.
d) nieuzasadnionej nieobecności na wszystkich Walnych Zebraniach Członków Klubu w ciągu ostatnich 3 lat lub na kolejnych 3 Walnych Zebraniach Członków Klubu.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.
4. W przypadku wniesienia odwołania członek zostaje zawieszony w prawach członkowskich tj. od momentu podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu do dnia podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków Klubu.
ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu
§ 20

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.
4. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu lub inne przepisy nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków Klubu

§ 21
1.    Walne Zebranie Członków Klubu jest najważniejsza władzą Klubu i może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.    Walne Zebranie Czůonków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecnoúci ˝ czůonków uprawnionych do gůosowania, a w drugim terminie bez wzglćdu na liczbć obecnych, o ile ten termin byů podany w zawiadomieniu.
3.    Zwyczajne Walne Zebranie Czůonków Klubu jest jako:
a)    sprawozdawcze zwoływane przez Zarząd  raz w roku w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
b)    sprawozdawczo-wyborcze zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata w terminie końca kadencji Zarządu.
4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd na podstawie:
a)    własnej inicjatywy i uchwał Zarządu Klubu,
b)    na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu Klubu,
c)    na pisemny wniosek 1/3 członków klubu złożony do Zarządu Klubu.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w terminie  30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały  i obraduje nad sprawami, dla załatwienia których zostało zwołane.

§ 22
1.    Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem. Powiadomienie członków o Walnym Zebraniu Członków Klubu następuje bądź listami poleconymi za zwrotnym poświadczeniem odbioru bądź  poprzez pocztę e-mail (tych członków, którzy podali adresy tej poczty) bądź poprzez ogłoszenie podane na stronie internetowej Klubu. Dopuszcza się różne formy powiadomienia.
2.    Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Klubu powinno zawierać: datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zebrania Członków Klubu a także porządek obrad.
3.    Członek może brać udział w Walnym Zebraniu Członków Klubu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zebrania Członków Klubu pod rygorem nieważności.
4.    Członek Klubu ma prawo zabierać głos w sprawie każdej z uchwał zamieszczonych w porządku obrad oraz zgłaszać wolne wnioski.
5.    W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba, że obecni są wszyscy zwyczajni członkowie Klubu i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jej wprowadzenia do porządku obrad oraz jej podjęcia.
6.    W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym oraz osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.
7.    Z każdego posiedzenia Walnego Zebrania Członków Klubu sporządza się protokół.
8.    Protokół powinien zawierać:
a)    datę i miejsce posiedzenia,
b)    listę obecności,
c)    porządek obrad,
d)    pełnomocnictwa,
e)    teksty uchwał,
f)    sposób i wynik głosowania,
g)    podpisy Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu i Protokolanta. Pod protokołem mogą się również podpisać członkowie komisji mandatowo-wyborczej oraz skrutacyjnej.

§ 23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1.    wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3.    uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla członków Zarządu,
4.    uchwalanie zmian w statucie Klubu,
5.    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,
6.    uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
7.    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, uchwał o rozstrzygnięciu  protestów w sprawach wykluczenia z Klubu, odwołania lub zawieszenia członków władz Klubu,
8.    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, uchwał o rozstrzygnięciu  protestów w sprawach zastosowanych kar wobec członków zwyczajnych,
9.    podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu.

§ 24
1.    Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach:
a)    zmiany statutu,
b)    rozwiązania Klubu,
– które wymagają większości 2/3 głosów.
2.    Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu stanowią najważniejsze wytyczne i kierunki działania Klubu.

Zarząd
§ 25

1.    Zarząd Klubu kieruje pracą Klubu między Walnymi Zebraniami Członków Klubu.
2.    Zarząd Klubu składa się z 3 -9 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków Klubu, przy czym w razie zdekompletowania składu ma zastosowanie ust.11
3.    Członkami Zarządu mogą być tylko członkowie zwyczajni Klubu, których członkostwo trwa co najmniej 3 -miesiące.
4.    Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
5.    Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona:
a)    Prezesa Zarządu,
b)    Wiceprezesa,
c)    Skarbnika lub Sekretarza,
6.    Zarząd jest organem kolegialnym.
7.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące.
8.    Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecnoúă co najmniej ˝ liczby czůonków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
9.    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a przy jego nieobecności Wiceprezesa.
10.    Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu.
11.    W razie zdekompletowania w czasie kadencji skůadu Zarzŕdu – Zarzŕdowi sůuýy prawo wyboru:
a)     albo dokooptowania czůonków spoúród czůonków Klubu, jednak liczba ich nie moýe przekroczyă ˝ czůonków pochodzŕcych z wyboru,
b)     albo pozostawienia  Zarzŕdu w zmniejszonym skůadzie, nie mniej jednak niý 3 osoby.
12.    W przypadku  zdekompletowania w czasie kadencji skůadu Zarzŕdu przekraczajŕcego ˝ skůadu – Zarzŕd jest zobowiŕzany do zwoůania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czůonków Klubu celem dokonania wyborów uzupełniających – najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty stwierdzenia zdekompletowania.

§ 26

Klub reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu jednoosobowo albo przez współdziałanie Wiceprezesa oraz innego członka Zarządu.

§ 27
Do zadań Zarządu Klubu należy:
1.    reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu,
2.    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
3.    podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych związków i organizacji sportowych,
4.    przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
5.    podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia z Klubu, odwołania lub zawieszenia członków władz Klubu,
6.    podejmowanie uchwał w sprawach przyznania nagród lub nałożenia kar na członków zwyczajnych,
7.    ustalania wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej,
8.     zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
9.    podejmowanie decyzji w sprawach powołania nowych sekcji sportowych Klubu lub ich skreślenia,
10.    zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11.    składanie sprawozdań z działalności Klubu,
12.    składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków  i zaleceń pokontrolnych,
13.    rozwiązywanie sporów powstałych między członkami Klubu,
14.    zatrudnianie pracowników,
15.    wykonywanie czynności nie wymienionych a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

§ 28

1.    Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź zawiódł zaufanie innych członków Klubu. Nie może on wówczas brać udziału w posiedzeniach Zarządu.
2.    Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach  lub odwołaniu członka Zarządu – podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ˝ skůadu Zarzŕdu.
3.    Odwoůany lub zawieszony Czůonek zarzŕdu ma prawo odwoůania sić do Walnego Zebrania Czůonków Klubu w ciŕgu 30 dni od podjćcia uchwaůy o odwoůaniu lub zawieszeniu. Odwoůanie skůada sić za poúrednictwem Zarzŕdu. Decyzja Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.
Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu,
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Członkowie Komisji, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu mogą brać udział na wniosek Zarządu w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
§ 30

Do czynności i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.  przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i
finansowej klubu,
2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, określenie sposobów ich usunięcia oraz podania terminów ich usunięcia,
3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia, iż  działania Zarządu są niezgodne z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu.
§ 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 32

1.    Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź zawiódł zaufanie innych członków Klubu.
2.    Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach  lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej  – podejmuje Komisja Rewizyjna  wićkszoúciŕ 2/3 gůosów przy obecnoúci co najmniej ˝ uprawnionych do gůosowania.
3.    Odwoůany lub zawieszony Czůonek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwoůania sić do Walnego Zebrania Czůonków Klubu w ciŕgu 30 dni od podjćcia uchwaůy o odwołaniu lub zawieszeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.

§ 33

1.    W razie zdekompletowania w czasie kadencji składu Komisji Rewizyjnej służy jej prawo dokooptowania członków spoúród czůonków Klubu, jednak liczba ich nie moýe przekroczyă 1/3 czůonków pochodzŕcych z wyboru.
2.    W przypadku  zdekompletowania w czasie kadencji skůadu Komisji Rewizyjnej przekraczajŕcego ˝  jej skůadu – Zarzŕd jest zobowiŕzany do zwoůania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu celem dokonania wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej – najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty stwierdzenia zdekompletowania.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Klubu

§ 34

1. Na majątek Klubu składają się:
a) ruchomości,
b) nieruchomości,
c) fundusze,
2. Na fundusze składają się:
a) wpłaty z organizowanych zawodów i imprez organizowanych przez Klub,
b) darowizny i zapisy, subwencje, kwoty sponsoringowe i pochodzące z innych organizacji,
c) dotacje na realizację zadań publicznych zleconych przez samorząd terytorialny i województwo bądź ze środków Unii Europejskiej związane z realizacją projektów,
d) składki członkowskie,
e) dochody z majątku i z działalności gospodarczej, o ile taka jest prowadzona,
f) dochody z innej działalności Klubu, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
g) przychody z wpłat 1% podatku i odpisów od podatków,
h) inne wpływy na rzecz Klubu.
§ 35

Klub nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji tj. MKS Zryw Opole w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywać majątek organizacji tj. MKS Zryw Opole na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie MKS Zryw Opole, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 36

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowanych zobowiązań majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Klubu albo współdziałanie Wiceprezesa z innym członkiem Zarządu.
2. Do aktu zbycia lub obciążania nieruchomości wymagana jest Uchwała Zarządu Klubu.
§ 37

I. Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1.    Organizowanie zajęć szkoleniowych w wybranych dyscyplinach sportu.
2.    Propagowanie sportu, zasady „fair play” i  zdrowego stylu życia.
3.    Tworzenie warunków rozwoju dla młodzieży utalentowanej sportowo i prowadzenie szkolenia wysokiego wyczynu dla zawodników dorosłych.
4.    Organizowanie imprez i zawodów sportowych i branie w nich udziału.
5.    Organizowanie zgrupowań sportowych i akcji wypoczynkowo – szkoleniowych.
6.  Współdziałanie z placówkami oświatowo – wychowawczymi, władzami oświatowymi, samorządami lokalnymi i sportowymi w dziedzinie rozwoju sportu szkolnego, wyczynowego i amatorskiego.
7.  Wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjno – propagandowych.
8.  Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – w tym umożliwienie im udziału w rywalizacji sportowej.
9.  Organizowanie nauki pływania i doskonalenia techniki pływania, a także nauki i rozwijania innych dyscyplin sportowych.
10.  Planowanie, organizowanie i prowadzenie przez działaczy klubu, wolontariuszy, wykwalifikowanych trenerów i instruktorów,  życia sportowego dla mieszkańców miasta Opola i Opolszczyzny, a także dla innych adresatów imprez sportowych, szkoleń, obozów sportowych i wydarzeń organizowanych przez klub.
11.  Zapewnienie zawodnikom możliwości udziału w sporcie wyczynowym (objętym systemem współzawodnictwa dzieci i  młodzieży oraz seniorów).
12 Umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym udziału w sporcie nieklasyfikowanym.
13.  Zadań określonych uchwałami władz Klubu.
14.   Udział zawodników klubu w zawodach sportowych wszystkich szczebli.
15.    Umożliwienia doskonalenia umiejętności kadry trenerskiej.
16.    Promocję zdrowego stylu życia oraz  kultury fizycznej i osobistej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
13.   Kształtowanie postaw fair play w sporcie i w życiu wśród zawodniczek i zawodników.
14.   Wspieranie zawodniczek i zawodników w rozwoju sportowym.
15.  Promocję dobrego wizerunku Klubu, Miasta Opola i Opolszczyzny.
16.  Współpracę z zapleczem trenerskim SMS-ów przejmującym wychowanie sportowe zawodników Klubu.
17.  Aktywność w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym Miasta Opola, Opolszczyzny i Polski.
18.  Podtrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków oraz prowadzenie działań zmierzających do integracji z klubami sportowymi z Miast i Regionów partnerskich Opola i Opolszczyzny.
19.  Prowadzenie dialogu społecznego i współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w szczególności w sferze zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowania zdrowego stylu życia sportu amatorskiego (nieklasyfikowanego) i sportu wyczynowego (kwalifikowanego), aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
20. Prowadzenie działalności pożytku publicznego, tj. działalność społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności w zakresie:
1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)    wspierania rodziny;
3)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4)        ochrony i promocji zdrowia;
5)        działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6)        działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7)        działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8)        nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
9)        wypoczynku dzieci i młodzieży;
10)        kultury,
11)        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
12)        turystyki i krajoznawstwa;
13)        upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
14)        ratownictwa i ochrony ludności;
15)        działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16)        promocji i organizacji wolontariatu;
17)        promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
18)        działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19)        przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
20)        działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w niniejszym ustępie.
21.    Realizację celu publicznego z zakresu sportu (w wybranych dyscyplinach), który wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub, ze środków otrzymanych z dotacji, darowizn i innego wsparcia, polegającą w szczególności na:
a)    realizacji programów szkolenia sportowego,
b)    zakupie sprzętu sportowego,
c)    pokryciu kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
d)    pokryciu kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e)    sfinansowaniu stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

II. Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1.    Organizowanie zajęć szkoleniowych w wybranych dyscyplinach sportu.
2.    Propagowanie sportu, zasady „fair play” i  zdrowego stylu życia.
3.    Tworzenie warunków rozwoju dla młodzieży utalentowanej sportowo i prowadzenie szkolenia wysokiego wyczynu dla zawodników dorosłych.
4.    Organizowanie imprez i zawodów sportowych, i branie w nich udziału.
5.    Organizowanie zgrupowań sportowych i akcji wypoczynkowo – szkoleniowych.
6.  Współdziałanie z placówkami oświatowo – wychowawczymi, władzami oświatowymi, samorządami lokalnymi i sportowymi w dziedzinie rozwoju sportu szkolnego, wyczynowego i amatorskiego.
7.  Wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjno – propagandowych.
8.  Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – w tym umożliwienie im udziału w rywalizacji sportowej.
9.  Organizowanie nauki pływania i doskonalenia techniki pływania, a także nauki i rozwijania innych dyscyplin sportowych.
10.  Planowanie, organizowanie i prowadzenie przez działaczy klubu, wolontariuszy, wykwalifikowanych trenerów i instruktorów,  życia sportowego dla mieszkańców miasta Opola i Opolszczyzny, a także dla innych adresatów imprez sportowych, szkoleń, obozów sportowych i wydarzeń organizowanych przez klub.
11.  Zapewnienie zawodnikom możliwości udziału w sporcie wyczynowym (objętym systemem współzawodnictwa dzieci i  młodzieży oraz seniorów).
12 Umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym udziału w sporcie nieklasyfikowanym.
13.  Zadań określonych uchwałami władz Klubu.
14.   Udział zawodników klubu w zawodach sportowych wszystkich szczebli.
15.    Umożliwienia doskonalenia umiejętności kadry trenerskiej.
16.    Promocję zdrowego stylu życia oraz  kultury fizycznej i osobistej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
13.   Kształtowanie postaw fair play w sporcie i w życiu wśród zawodniczek i zawodników.
14.   Wspieranie zawodniczek i zawodników w rozwoju sportowym.
15.  Promocję dobrego wizerunku Klubu, Miasta Opola i Opolszczyzny.
16.  Współpracę z zapleczem trenerskim SMS-ów przejmującym wychowanie sportowe zawodników Klubu.
17.  Aktywność w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym Miasta Opola, Opolszczyzny i Polski.
18.  Podtrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków oraz prowadzenie działań zmierzających do integracji z klubami sportowymi z Miast i Regionów partnerskich Opola i Opolszczyzny.
19.  Prowadzenie dialogu społecznego i współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w szczególności w sferze zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowania zdrowego stylu życia sportu amatorskiego (nieklasyfikowanego) i sportu wyczynowego (kwalifikowanego), aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
20. Prowadzenie działalności pożytku publicznego, tj. działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności w zakresie:
1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)    wspierania rodziny;
3)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4)        ochrony i promocji zdrowia;
5)        działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6)        działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7)        działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8)        nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
9)        wypoczynku dzieci i młodzieży;
10)        kultury,
11)        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
12)        turystyki i krajoznawstwa;
13)        upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
14)        ratownictwa i ochrony ludności;
15)        działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16)        promocji i organizacji wolontariatu;
17)        promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
18)        działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19)        przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w niniejszym ustępie.
22.    Realizację celu publicznego z zakresu sportu (w wybranych dyscyplinach), który wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub, ze środków otrzymanych z dotacji, darowizn i innego wsparcia, polegającą w szczególności na:
a)    realizacji programów szkolenia sportowego,
b)    zakupie sprzętu sportowego,
c)    pokryciu kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
d)    pokryciu kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e)    sfinansowaniu stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
§ 38

Klub prowadzi  gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§ 39

W pierwszym terminie Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W drugim terminie zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu.
§ 40

1.    W pierwszym terminie rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.    W drugim terminie rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu.
3.    Uchwała powinna określać tryb likwidacji Klubu oraz przeznaczenie jego majątku. Likwidatorem Klubu może być Prezes lub Wiceprezes.

§ 41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie, obowiązujące przepisy prawa.
§ 42

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.

§ 43

Traci moc Statut z dnia 2.09.1977 r.