Walne Zebranie Członków Klubu ZRYW Opole

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ZRYW” Opole działając w oparciu o § 21 ust. 3 lit. b) Statutu – zawiadamia, że w dniu 09 listopada 2017 r. w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96 budynek Krytej pływalni WODNA NUTA – sala konferencyjna, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu, o godzinie 17.00 w pierwszym terminie, a o godz. 17.15 w drugim terminie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 4. Stwierdzenie przez Komisję mandatowo-skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za okres od 01.01.2017 r. do 09.11.2017 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 09.11.2017 r.
 8. Dyskusja na temat sprawozdań.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium dla ustępujących władz Klubu.
 10. Przyjęcie sposobu głosowania.
 11. Wybory Zarządu
  1. określenie ilościowego składu Zarządu,
  2. zgłaszanie kandydatów,
  3. wybory nowego składu członków Zarządu,
 12. Wybory Komisji Rewizyjnej
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. wybory nowego składu członków Komisji Rewizyjnej,
 13. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 14. Ogłoszenie wyników wyborów.
 15. Podjęcie uchwał zebrania.
 16. Sprawy różne, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu.

 

W imieniu Zarządu

Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Zryw” Opole

Prezes Zarządu

/-/ Beata Roman