Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

Opole, dnia 9 czerwca 2017 r

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ZRYW” Opole  działając w oparciu o § 21 ust 3 lit. a) Statutu – zawiadamia, że w  dniu  26 czerwca 2017r  w Opolu przy           ul. Prószkowskiej 96 (budynek Krytej pływalni WODNA NUTA)  odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu o godzinie 17.00 w pierwszym terminie, a o godz. 17.15 w drugim terminie.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu :

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Wybór komisji mandatowej oraz skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie przez Komisję mandatową Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 9. Dyskusja na temat sprawozdań.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenie złożonych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  2. udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Przedstawienie planów rozwoju Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw Opole.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

 

W imieniu Zarządu

Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw Opole:

Prezes Zarządu

Beata Roman